Previous Page  4-5 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 196 Next Page
Page Background

SZÍNNYOMÁS

DIGITÁLIS NYOMÁS

LÉZERES

GRAVÍROZÁS

SZUBLIMÁCIÓS

NYOMÁS

HÍMZÉS/

RÁTÉTES HÍMZÉS

FILMNYOMÁS

(SZITANYOMÁS) –

– KÖZVETLEN

NYOMÁS

PRÉSELÉS

FILMNYOMÁS

(SZITANYOMÁS) –

ÁTVITELI NYOMÁS

CSILLOGÓ

FLITTEREK

Ideálismódszerkistételűmegren-

deléseknyomásához,mivelnem

szükségessemmilyennyomtatási

előkészület.Atextilközvetlenszín-

nyomásaa legkorszerűbbkornit

nyomtatóntörténik,skülönleges,

vízbázisúpigmenttintávaldol-

gozunk.Anyomásmosáselleni

szavatoltellenállóképessége

30 °C–iggarantált.Anyomás

vasalható.

Szintetikusszálbólkészülttextilek

nyomásáraalkalmas.Adiszperziós

festéketpapíralátétrenyomják,majd

errőlgőz formájábankerül

atextilre.Anyomástnemkell

véglegesíteni,aszínektartóssága

kiváló,satarkahímzésű(jóval

drágább)árukutánzatainehezen

különböztethetőkmegazeredetitől.

Ezamódszerelsősorban fényképek

vagygrafikáknyomásáraalkalmas,

amelyekkörülhatárolásanégyzet

vagytéglalap formábantörténik.

A legrégebbiésmindezidáig legha-

tékonyabbtextilnyomásimódszer.

Agépinyomásnakköszönhetőenmagas

napitermelékenységetérhetünkel

(ezakár15.000-esdarabszám is lehet),

természetesenamegrendelésmegfelelő

minőségűkivitelezésemellett.Ezzel

azeljárássalgyakorlatilagbármilyen

motívum létrehozása lehetséges,

a legegyszerűbbmintátólkezdve,

egészena fényképminőségűig.Azezen

technikávalnyomotttermékekmosás

elleniszavatoltellenállóképessége

40°C-iggarantált.Anyomásnem

vasalható.

Azonnyomásimódszerekegyike,

amikoramotívumotelőszöregy

speciálisátviteli fóliáranyomják,

majdeztkövetőenarraragasztót

nyomvaátvasaljákatextilre.Főleg

sapkáknyomásakor,vagyolyanter-

mékeknélhasználatos,amelyeknél

nem lehetségesaközvetlennyomás.

Nemalkalmazhatóvízhatlan

anyagoknyomására.Anyomásnem

vasalható.

Ezakülönlegeseljáráspólókra,

sapkákra,pólóingekrealkalmazható,

bármilyenméretűmotívummal,

illetvebármelyszínkombinációval.

Aflitterekátlátszóvagynemátlátszó

formában,1,5mm-től8mm-ig

terjedőnagyságbanállnak

rendelkezésre.Aminimálismegren-

delésimennyiség100db.Azezen

eljárássaldíszítetttermékekmosása

kifordítva,40 °C–onajánlott.

Újeljárásimódszer,amely

textiltermékekrétegesvágásátteszi

lehetővé lézersugárral.Ezeneljárás

egyedi,ezidáigmégkevésbé ismert

alkalmazás,amelykiválóanalkalmas

apolártermékekdekorációjára.

Motívumok, logók, illetveszlogenek

megjelenítésérealkalmastextil

termékeken,kiválóminőségben.

Ahhoz,hogyegyadottmotívumot

atermékrehímezhessünk,

hímzőprogramotkellkialakítani.

Aprogrammegírásához jóminőségű

adatokra(tif,cdr,pdf)vanszükség,

majdeztkövetőenazÖnegyedi

motívumaátvitelrekerülahímzőgép

vezérlőprogramjába.Amotívumot

közvetlenülatermékrehímezzük,

de lehetőségvanrátéteshímzés

alkalmazására is,amelyetatermékre

rögzítünk.

Ezentechnika100%pamutból

készült,gombéscipzárnélküliter-

mékeknélalkalmazható,mivelezek

anyomásáltalmegrongálódhatnak.

Ezazeljárás lehetővéteszi,hogy

aterméketazÖnáltalmegadott

formárapréseljükössze,sezáltal

lehetőségenyílikegyediajándék-,

illetvereklámtárgykivitelezésére.

Formaválasztása lehetségessaját

mintáinkközül,determészetesen

egyedi formamegadására isvan

lehetőség.

ANYAG

A válaszok alapján válassza ki a megfelelő terméket:

Atermék kiválasztásakor mindig fontos tudni arendeltetési

célt. Mire is van szüksége igazán? Vállalati egyenruha?

Munkaruha vagy sport öltözet? Napi használatra vagy alkalmi

használatra lesz? Milyen körülményeknek kell megfelelnie?

A választás az Öné!

pamut, poliészter, poliamid,

elasztán, stb.

anyagtól függően választhat

az alábbi súlytartományban:

135 g/m

2

-től egészen

360 g/m

2

-ig

kötés-, illetve szövetmintát,

valamint kötésmódot (single

jersey, polár, pique, frottír, vászon,

sávoly, softshell stb.)

színárnyalatot és színkombinációt

címkét és a címke elhelyezését

Mindezen felül lehetséges az Ön

egyedi termékének kivitelezése

nyomással, hímzéssel, rátétes

hímzéssel, papírcímkével, illetve

saját csomagolással

SÚLY

KÖTÉS

SZÍN

CÍMKE

NYOMÁS, HÍMZÉS

HOGYAN VÁLASSZA KI

AHELYES TERMÉKET?

NYOMÁS, HÍMZÉS

3

2